1. Namn.
Larvi koloni och Fritidsförening Landskrona

2. Ändamål och syfte.
2:1 Att tillvarataga medlemmarnas intressen och främja koloniverksamheten.
2:2 Att vara kontaktorgan för lokala organisationer och myndigheter.
2:3 Att genom utbildning, upplysning och information, verka för god och aktiv fritidsverksamhet.

3. Medlemskap.
3:1 Varje arrendator vid Larvi Koloni och Fritidsförening är obligatoriskt ansluten till föreningen och skall därmed då rätta sig efter föreningens bestämmelser och stadgar.
3:2 Inträde i föreningen sker automatiskt vid undertecknande av arrendeavtal med Landskrona kommun.
Stödjande medlemskap kan inte beviljas.
3:3 Föreningen skall bevaka och främja medlemmarnas intresse, ta kontakt med myndigheter när så är behövligt för att framföra berättigade önskemål.
3:4 Information till medlemmarna skall ske på bästa möjliga sätt, anordna föreläsningar ev. kurser, i sådana ämne som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.
3:5 Medlem skall beakta tillsyningsmannens direktiv samt de ordningsföreskrifter årsmötet beslutat.
Arbetsgrupp för övesyn av stadgar.

4. Beslutande organ.
4:1 Årsmöte.
4:2 Extra årsmöte.
4:3 Styrelse.

5. Verksamhetsår.
5:1 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1/1-31/12.

6. Avgifter.
6:1 Samtliga avgifter fastställes på årsmötet.

7. Årsmötet.
7:1 Årsmötet skall avhållas innan mars månads utgång och skall utlysas minst 30 dagar innan, genom annonsering i pressen eller genom personlig kallelse.
7:2 Ärende som önskar behandlat av årsmötet skall lämnas till styrelsen 14 dagar innan årsmötet.
7:3 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar och revisionsberättelser tillgängliga senast 3 veckor innan årsmötet.
7:5 Årsmötets dagordning skall upptaga följande ärende.

1. Mötets öppnande.
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av 2 st justeringsmän och rösträknare.
5. Föregående årsmötesprotokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelse för det gångna året.
10. Fastställande av samtliga medlemsavgifter och arrendeavgifter.
11. Fastställande stat (budget) för kommande år.
12. Fastställande av arvode och telefonersättningar.
13. Val av ordförande.
14. Val av sekreterare.
15. Val av kassör.
16. Val av 2 st ledamöter.
17. Val av 2 st ersättare (suppleanter).
18. Val av 2 st tillsyningsmän.
19. Val av 2 st revisorer.
20. Val av 1 st revisorersättare (suppleant).
21. Val av valberedning 3 st, varav en sammankallande.
22. Övriga frågor.

8. Röstning.
8:1 Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt godtages. Avgörande sker genom öppen omröstning, utom då något annat föreslås. Vid lika röstetal skall lottning avgöra.

9. Extra möte.
9:1 Extra möte hålles när styrelsen så finner påkallat eller om 1/4 av föreningens medlemmar gör framställan härom.
9:2 Kallelse utsändes 14 dagar före utlyst möte och skall innehålla motivering för mötets utlysande.

10. Styrelsen.
10:1 Det åligger styrelsen att:
- representera föreningen.
- vara föreningens verkställande organ.
- förbereda inkomna ärende för årsmötet.
- göra upp årsberättelse för verksamhet och ekonomi.
- föreslå inkomst och utgiftsstat
- framställa förslag till ordningsföreskrifter för Larvi koloniområde, att beslutas av årsmötet.
- förvalta föreningens inventarier och medel.
10:2 Styrelsen skall bestå av
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Samt 2 st ledamöter
Ordförande och en styrelseledamot väljs vid udda årtal samt
Att kassör och 2 ledamöter vid jämna årtal.
Styrelsen skall bestå av ojämnt antal ledamöter.
10:3 Som adjungerande ledamot skall tillsyningsman ingå.
10:4 På årsmötet väljes 2 st styrelseersättare (suppleanter).
10:5 Styrelsen kan utse arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda och sköta klubbens löpande ärende.
10:6 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
10:7 Ersättare (suppeanter) och tillsyningsmän skall kallas till styrelsemöte och äga rätt till yttrande men ej rösträtt.
10:8 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden skall styrelsen utse ersättare inom sig tills ordinarie årsmöte.
Protokoll.
Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra möte samt styrelsemöte.
Protokollet skall vara justerat senast fyra veckor efter mötet.

11. Revision.
11:1 Föreningens verksamhet granskas av 2 st revisorer, vilka väljes för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
11:2 Revisionsberättelsen skall i god tid, innan årsmötet, överlämnas till styrelsen.

12. Valberedningen.
12:1 Valberedningen skall bestå av 3 st ledamöter valda på 1 år. En av ledamöterna utses till sammankallande.
12:2 Valberedningen skall, senast 14 dagar innan årsmötet, överlämna förslagslistan till styrelsen.

13. Firmatecknare.
13:1 Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
Delegation.
Styrelsen kan delegera beslut om inköp motsvarande 10% av gällande basbelopp. Övriga inköp eller förbindelser av högre värde beslutas av styrelsen.

14. Stadgeändring.
14:1 För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar, på två av varandra följande möte, varav ett årsmöte, eller ett enhälligt beslut på ett årsmöte.
I kallelsen till årsmötet skall framgå att förslag om stadgeändring skall framläggas.

15. Anslutning till annan organisation.
15:1 Årsmötet beslutar om tillhörighet till annan organisation, som bedömes främja föreningens intresse.

16. Föreningens upplösning.
16:1 Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, fattas av 2/3 majoritet vid två på varandra utlysta möten, varav ett årsmöte.
I kallelsen skall ärendet anges. Föreningens tillgångar skall beslutas tillfalla ändamål som gagnar koloniägarna på Larvi koloniområde. Beslut om detta skall ske samtidigt med beslut om upplösning.

17. Dessa stadgar är antagna av enhälligt årsmöte 2000-03-14.