Uppdatering av stadgarna efter enhälligt beslut på årsmötet 2018-03-07

 
1. Namn
Larvi koloniförening bildades år 1940 och är en fritidsförening i Landskrona stad.

2. Ändamål och syfte
2:1 Att tillvarata medlemmarnas intressen och främja koloniverksamheten.
2:2 Att vara kontaktorgan för lokala organisationer och myndigheter
2:3 Att genom utbildning, upplysning och information, verka för god och aktiv fritidsverksamhet.

3. Medlemskap
3:1 Varje arrendator vid Larvi Koloni- och Fritidsförening är obligatoriskt ansluten till föreningen och ska därmed då rätta sig efter föreningens regler och stadgar.
3:2 Inträde i föreningen sker automatiskt vid undertecknande av arrendeavtal med Landskrona stad. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.
3:3 Utträde sker då man överlåter arrendet
3:4 Stödjande medlemskap kan inte beviljas
3:5 Medlem ska beakta tillsyningsmannens/styrelsens direktiv samt de ordningsregler årsmötet beslutat.

4. Beslutande organ
Föreningens årsmöte, Extra årsmöte och styrelsen

5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6. Avgifter
Samtliga avgifter fastställs på årsmötet.

7. Årsmöte och extra årsmöte
7:1 Årsmötet ska avhållas innan mars månads utgång och ska utlysas minst 30 dagar innan. Kallelse ska ske via hemsida, anslag på koloniområdets anslagstavlor, Facebookgrupp samt genom annonsering i dagspress. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens yttrande på ev. inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var och när dessa handlingar finns tillgängliga.
7:2 Såväl medlem som styrelse får avge förslag till motion att behandlas på årsmötet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
7:3 Dagordning vid årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Tyst minut för avlidna medlemmar
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Fastställande av medlemsavgiften
12. Fastställande av arvoden
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
14. Val av ordförande på 2 år
15. Val av sekreterare på 2 år
16. Val av kassör på 2 år
17. Val av 2 ledamöter på 2 år
18. Val av 2 suppleanter på 2 år
19. Val av 2 revisorer på 2 år
20. Val av 1 revisorsuppleant på 2 år
21. Val av valberedning 3 st på 1 år, varav en sammankallande
22. Inkomna motioner
23. Mötets avslutande
24. Övriga frågor
7:4 Röstning
Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt godtas.  Avgörande sker genom öppen omröstning, utom då något annat föreslås. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 7:5 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller om ¼ av föreningens medlemmar gör framställan härom.  När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte.

8. Styrelsen
8:1 Det åligger styrelsen att:
· Representera föreningen
· Vara föreningens verkställande organ
· Förbereda årsmötet
· Göra upp årsberättelse för verksamhet och ekonomi
· Föreslå budget inkl. arvoden och medlemsavgift
· Förvalta föreningen inventarier och medel
· Förbereda förslag till ändring av stadgar och ordningsregler då detta är aktuellt
· Bevaka att tillsyn utförs av området
·  Information
· Att föreningen ska arbeta för att motverka all form av diskriminering.
· Ta kontakt med myndigheter när så är behövligt för att framföra berättigade önskemål
· Information till medlemmarna ska ske på bästa möjliga sätt
 8:2 Styrelsen ska bestå av
Ordförande väljs vid udda årtal      
Sekreterare väljs vid udda årtal
Kassör väljs vid jämna årtal
2 st ledamöter väljs vid jämna årtal
2 st styrelseersättare varav en väljs vid udda årtal och en väljs vid jämna årtal
Styrelsen ska bestå av ojämnt antal ledamöter
 8:3 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande
 8:4 Styrelsen kan utse arbetsgrupper som har till uppgift att genomföra en speciell uppgift.
 8:5 Ersättare ska kallas till styrelsemötena och äga rätt till yttrande men har inte rösträtt.
 8:6 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden ska styrelsen utse ersättare inom sig tills ordinarie årsmöte.
 
9. Protokoll
Beslutsprotokoll ska föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokollen ska vara justerade senast fyra veckor efter mötet. Protokollen ska göras tillgängliga för medlemmarna efter maskning av känsliga uppgifter

10. Revision
10:1 Föreningens verksamhet granskas av 2 st revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
10:2 Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.  Föreningens räkenskaper jämte protokollen ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen ska senast 14 dagar innan årsmötet, överlämnas till styrelsen.

11. Valberedning
Valberedningen ska bestå av 3 st ledamöter, valda på 1 år. En av ledamöterna utses till sammankallande. Valberedningen ska senast 4 veckor innan årsmötet tillfråga de vars mandatperiod går ut och de vill kandidera till nästa mandatperiod. Valberedningen ska senast 1 vecka innan årsmötet överlämna förslagslistan till styrelsen.

12. Firmatecknare
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

13. Delegation
Styrelsen kan delegera beslut om inköp motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp. Övriga inköp eller förbindelser av högre värde beslutas av styrelsen.

14. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar, på två av varandra följande möten, varav ett årsmöte, eller ett enhälligt beslut på ett årsmöte. I kallelsen till årsmötet ska framgå att förslag om stadgeändring ska framläggas.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

15. Anslutning till annan organisation/förening
Årsmötet beslutar om tillhörighet till annan organisation/förening som bedöms främja föreningens intresse.

16. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska, för att vara giltig, fattas av 2/3 majoritet vid två på varandra utlysta möten, varav ett årsmöte. I kallelsen ska ärendet anges. Föreningens tillgångar ska beslutas tillfalla ändamål som gagnar koloniägarna på Larvi koloniområde. Beslut om detta ska ske samtidigt med beslut om upplösning.
 
17. Dessa stadgar är antagna av enhälligt årsmöte 2018-03-07