Röd text=ändringar 2023-10-11

Stadgar för Larvi koloni&fritidsförening   
Namn
Larvi koloniförening bildades år 1940 och är en fritidsförening i Landskrona stad. 

Ändamål och syfte 
2:1 Att tillvarata medlemmarnas intressen och främja koloniverksamheten. 
2:2 Att vara kontaktorgan för lokala organisationer och myndigheter 
2:3 Att genom utbildning, upplysning och information, verka för god och aktiv fritidsverksamhet.


Medlemskap 
3:1 Varje arrendator vid Larvi koloni&fritidsförening är obligatoriskt ansluten till föreningen och ska därmed rätta sig efter föreningens regler och stadgar. 
3:2 Inträde i föreningen sker automatiskt vid undertecknande av arrendeavtal med Landskrona stad. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. 

3:3 Ny medlem erlägger en inträdesavgift, som beslutas av årsmötet. 
3:4 Utträde sker då man överlåter arrendet 
3:5 Stödjande medlemskap beviljas inte. 

3:6 Det åligger föreningen och medlemmarna att följa lokala miljö- och hälsoföreskrifter. 
3:7 Medlem ska följa styrelsens direktiv samt de ordningsregler årsmötet beslutat.  
3:8 Medlem ska följa de villkor och riktlinjer som beslutas av Landskrona stad samt i arrendeavtalet. 
3:9 Medlem som inte erlägger föreningsavgiften i tid eller upprepade gånger överträder ordningsreglerna kan uteslutas ur föreningen efter styrelsens prövning. 
3:10 Medlem ska tilldelas en skriftlig varning med rätt till ”läkning” innan prövning. 


Beslutande organ 
Föreningens årsmöte, Extra årsmöte och styrelsen 
Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 


Avgifter 
6:1 Samtliga avgifter fastställs på årsmötet eller extra årsmöte. 
6:2 Föreningsavgiften faktureras under april genom personlig överlämning, e-mail eller brev till hemadressen. Avgiften påförs en administrationsavgift, eventuell faktureringsavgift samt eventuell påminnelseavgift beslutat av årsmötet. Avgiften betalas till föreningens bankgironummer. 

Årsmöte och extra årsmöte 
7:1 Årsmötet ska avhållas innan mars månads utgång och ska utlysas minst 30 dagar innan. Kallelse ska ske via hemsida, anslag på koloniområdets anslagstavlor, Facebookgrupp.  Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens yttrande på ev. inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var och när dessa handlingar finns tillgängliga. 
7:2 Såväl medlem som styrelse får avge förslag till motion att behandlas på årsmötet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

7:3 Ändring av stadgar och ordningsregler beslutas av årsmötet 
7:4 Dagordning vid årsmöte 

Mötets öppnande 
Tyst minut för avlidna medlemmar 
Mötets stadgeenliga utlysande 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare 
Fastställande av dagordning 
Fastställande av röstlängd 
Styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk rapport 
Revisorernas berättelse 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
Fastställande av medlemsavgiften 
Fastställande av arvoden 
Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
Val av ordförande på 2 år 
Val av sekreterare på 2 år 
Val av kassör på 2 år 
Val av 2 ledamöter på 2 år 
Val av 2 suppleanter på 2 år 
Val av 2 revisorer på 2 år 
Val av 1 revisorssuppleant på 2 år 
Val av valberedning 3 st på 1 år, varav en sammankallande 
Inkomna motioner 
Mötets avslutande 
Övriga frågor 
 
 
7:5 Röstning 

Varje kolonilott har en röst. Röstning med fullmakt godtas. Avgörande sker genom öppen omröstning, utom då något annat föreslås. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 
7:6 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller om minst ¼ av föreningens medlemmar gör framställan härom. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte. 

Styrelsen  
8:1 Det åligger styrelsen att: 
Konstituera sig och utse firmatecknare 
Representera föreningen 
Vara föreningens verkställande organ 
Förbereda årsmötet 
Göra upp årsberättelse för verksamhet och ekonomi 
Föreslå budget inkl. arvoden och medlemsavgift 
Förvalta föreningen inventarier och medel  
Förbereda förslag till ändring av stadgar och ordningsregler då detta är aktuellt 

Upprätthålla medlemslista med koloniadress, namn, hemadress, telefonnummer och mailadress. Listan förvaras enligt gällande GDPR-krav för föreningar. 
Bevaka att tillsyn utförs av området.

Information 
Att föreningen ska arbeta för att motverka all form av diskriminering. 
Ta kontakt med myndigheter när så är behövligt för att framföra berättigade önskemål 
Information till medlemmarna ska ske på bästa möjliga sätt 

 
8:2 Styrelsen ska bestå av 

Ordförande väljs vid udda årtal       
Sekreterare väljs vid udda årtal 
Kassör väljs vid jämna årtal 
2 st ledamöter väljs vid jämna årtal 
2 st styrelseersättare varav en väljs vid udda årtal och en väljs vid jämna årtal 
Styrelsen ska bestå av ojämnt antal ledamöter 

 
8:3 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande 
 
8:4 Styrelsen kan utse arbetsgrupper som har till uppgift att genomföra en speciell uppgift. 
 
8:5 Ersättare ska kallas till styrelsemötena och äga rätt till yttrande men har inte rösträtt. 
 
8:6 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden ska styrelsen utse ersättare inom sig tills ordinarie årsmöte. 
 
 9. Protokoll 

Beslutsprotokoll ska föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokollen ska vara justerade senast fyra veckor efter mötet. Protokollen ska göras tillgängliga för medlemmarna efter maskning av känsliga uppgifter.

 10. Revision 
10:1 Föreningens verksamhet granskas av 2 st revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. 
10:2 Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.  Föreningens räkenskaper jämte protokollen ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen ska senast 14 dagar innan årsmötet, överlämnas till styrelsen. 

11. Valberedning 
Valberedningen ska bestå av 3 st ledamöter, valda på 1 år. En av ledamöterna utses till sammankallande.                                                                                                                            Valberedningen ska senast 4 veckor innan årsmötet tillfråga de vars mandatperiod går ut och de vill kandidera till nästa mandatperiod.                                                                         Valberedningen ska senast 1 vecka innan årsmötet överlämna förslagslistan till styrelsen. 
12. Firmatecknare 
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
13. Delegation 
S
tyrelsen kan delegera beslut om inköp motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp. Övriga inköp eller förbindelser av högre värde beslutas av styrelsen. 
14. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar, på två av varandra följande möten, varav ett årsmöte, eller ett enhälligt beslut på ett årsmöte. I kallelsen till årsmötet ska framgå att förslag om stadgeändring ska framläggas. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. 

15.  Anslutning till annan organisation/förening 
Årsmötet beslutar om tillhörighet till annan organisation/förening som bedöms främja föreningens intresse. 
 
16. Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning ska, för att vara giltig, fattas av 2/3 majoritet vid två på varandra utlysta möten, varav ett årsmöte. I kallelsen ska ärendet anges. Föreningens tillgångar ska beslutas tillfalla ändamål som gagnar koloniägarna på Larvi koloniområde. Beslut om detta ska ske samtidigt med beslut om upplösning. 
 

17.   Dessa stadgar är antagna av enhälligt årsmöte 2023-10-11