Vattnet stängs måndagen 13 november ca kl 13.00
Töm därefter era vattenledningar för att minimera risken för frysskador.
Öppna alla kranar och ventiler och låt dem vara öppna tills vattnet sätts på igen.

Styrelsen

Extra Årsmöte
Onsdagen den 11 oktober kl 19.00
Västra Fäladens Folkets hus


På dagordningen
Stadgeändring och ändring av ordningsreglerna

Dokument för extra årsmöte klicka här


Anmälan senast  5 oktober till
Lisbeth 0730-275509   eller Ann-Marie 070-8341941

Välkomna/Styrelsen

 Info från Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen i Landskrona har uppmärksammat att det används stora mängder salt för ogräsbekämpning ute i kolonierna. 
Salt (natriumklorid) är inte godkänt som bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen och får därför inte användas i det syftet.

Föreningsavgiften
Årsmötet beslutade att föreningsavgiften höjs till
2500 kr/år p g a LSRs införande av en grundavgift per koloni samt andra ökade kostnader.

Avgifter kommer även i år att faktureras av kommunen tillsammans med arrendeavgifter under april.

På årsmötet diskuterades den senaste tidens bränder och inbrott och vad vi kan göra för att påverka. 
Vi uppmanar de som har möjlighet att gå lite extra i området särskilt runt Hallonstigen under tiden 11-14 för att störa. 
Försök ta foto på ev misstänkta personer naturligtvis utan att utsätta er för fara.

Adressändring ska meddelas både till
kommunen och till föreningen.
Maila till
kolonier@landskrona.se
samt till
lisbeth_kba@hotmail.com
Föreningen vill gärna även få veta
telefonnummer och mailadress.

Koloniansvariga på Landskrona kommun

Jonas Jönsson koloniförvaltare
Olov Ferm, markförvaltare

Stadsbyggnadsförvaltningen MEX
telefon 0418-470000

Båda nås också via emailadress: kolonier@landskrona.se

Om du har ändrat adress meddela det till kolonier@landskrona.se samt till föreningen lisbeth_kba@hotmail.com


 


Angående artikeln i Lokaltidningen V3 om avloppsfrågan i kolonierna
 

Jag har nu pratat med miljöförvaltningen, som säger att
- Det är styrelserna för Gråen och Citadellet som fått information om att en inventering startar i deras områden under 2021
- övriga områden kan avvakta
- det kommer att göras en bedömning i varje enskilt fall (koloni)om befintlig avloppslösning räcker eller om BDT filter krävs
- om det krävs åtgärder skrivs ett föreläggande för att kolonisten ska ha möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen
Först till hösten vet miljöförvaltningen om och när de ska gå vidare med övriga områden.
Naturligtvis kan en kolonist när som helst ansöka om att installera ett BDTfilter om man vill det.

Information från Landskrona stad

Miljöförvaltningen har påbörjat planeringen för införande av BDT filter enligt den handlingsplan som beslutats. 
Deras plan är att börja med Gråen och Citadellets koloniområden under 2021. 
Planeringen har inte kommit längre än så. För Larvi  finns det ingen planering än.

Arrendeavtalen som går ut 2021-12-31 kommer att förlängas med 5 år, ev med något förtydligande tillägg.

Lotta Viklund kommer att sluta sin anställning på Landskrona stad 2020-12-18

GRANNAR MOT BROTT (GMB)
GRANNSAMVERKAN

SE HIT:
Du som vill vara med och värna om vårt fina område.
Vi vandrar minst två och två.
Du väljer själv med vem du vill gå.
Du kan välja mellan att gå kväll efter kl 19,
dagtid före kl 19 eller helg lördag/söndag.
Det blir ca 12 till 15 ggr under tiden oktober – april.
Det tar ca 1 tim/gång.

Din insats betyder mycket för koloniområdet.

Anmäl ditt intresse till Ann-Marie 0708-341941 och/eller kom till klubbstugan
den 16 sept kl.19.00 för mer information.

Hej alla kolonivänner

Nu har vi fått en del regn och värme vilket gör att mördarsniglarna (de spanska skogssniglarna) frodas i vår grönska.
Detta djur är klassat som en invasiv främmande art. Det innebär att alla är skyldiga att bekämpa dem. 
Det kan göras på olika sätt. Dela dem, samla upp dem. sprida salt, göra ut ölfällor, sprida snigelgift (ekologisk) mm

 

Vill ni läsa mer om detta gör det på följande adress:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/invasiva-frammande-arter.html

RÅTTOR    

Det är mycket råttor i området. Har du råttor på din koloni  kontakta ditt försäkringsbolag/Anticimex för skadedjursbekämpning.
- Lagra inte sopor eller annat avfall 
- Mata inte fåglarna
- Råttsäkra ev kompost
- Lämna ingen mat utomhus
- Rensa bort fallfrukt på marken
- Rensa bort växtlighet nära stugan

Styrelsen

PARKSLIDE

Vi vill uppmana alla kolonister som har denna typ av växt i sin koloni att bekämpa den för att förhindra spridning. Lägg inte växtdelar i komposten eller i trädgårdsavfallet. Kasta det istället i hushållssoporna
så att det bränns.
 
Hälsningar 
Styrelsen


https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/invasiva-frammande-arter.html
Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta ordförande Lisbeth Andersson
0730-275509, lisbeth_kba@hotmail.com

 
Användbara länkar:
Sluten Facebookgrupp
Larvi koloniförening för Larvi koloni & fritidsförenings medlemmar 


https://www.facebook.com/groups/1658269941083102/?fref=ts
För att gå med i gruppen klicka på länken ovan eller sök efter Larvi koloniförening på Facebook. Därefter kan man lägga till sig själv.  
Sedan ska en administratör att kontrollera behörigheten och godkänna medlemskape
t

Kraftigt ökade kostnader för hushållsavfall!
 

INFO 10/11


LSR avstår från att debitera den nya avgiften för 2022

I jan 2022 beslöt kommunfullmäktioge om en ny avfallstaxa. I denna infördes en ny grundavgift per kolonilott som innebär
en ökad kostnad med 500kr/kolonilott. Denna info fick vi först nu i oktober vilket innebär att den inte är med i årets budget.
se bifogade dokument från LSR. 

Landskrona Energi Anslutningsavgift
Elnät 2022 till tomtgränsen
Koloniområden Servissäkring 16-25A inom befintligt koloniområde,  22 100 kr exkl moms,
27 625 inkl moms. 
Därtill får man räkna elskåp, arbete på den egna tomten och installationer i stugan."


uppdaterat 2022-04

GRANNAR mot BROTT

I två år har vi vandrat i koloniområdet. Vi vandrar för att vi är måna om vårt fina område. Genom att vi vandrar stör vi och vi syns. Vi iakttager om något ser konstigt ut. Det kan vara okända personer som rör sig lite märkligt i området, personer som tycker om att förstöra eller att en ex presenning som håller på att blåsa bort i höststormen. Vi vandrar aldrig ensamma alltid minst två och två.
Vi har tre olika grupper, vandra dagtid fram till ca 19, kvällsgrupp som vandrar efter ca kl 19, dessa grupper vandrar måndag-fredag. En helggrupp som vandrar lördag och söndag. En vandring i området tar ca 1 tim, lite olika hur gruppen lägger upp det. Gruppen bestämmer själv vilka tider som ska gälla.

 

Anmäl ditt intresse till
Ann-Marie 0708-341941.

 

Du behövs!


Potatiskräfta
 

Jorden på Larvi koloniområde är infekterad av potatiskräfta enligt uppgift från länsstyrelsen. Det är därför mycket viktigt att följa de föreskrifter som finns enligt nedan för att inte sprida sjukdomen.
Varför är potatiskräfta en allvarlig sjukdom?
Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum som bildar vilsporer, vilka kan överleva i jorden i 20-40 år. Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU. I Sverige finns två raser, ras 1 och 18. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Det går inte att bekämpa svampen med något bekämpningsmedel utan enda sättet att bli av med den är att vänta tills vilsporerna dött ut. Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan detta har skett kan vilsporerna infektera potatisen och ytterligare vilsporer bildas. Potatiskräfta är därför mycket svår att bli av med. Smittade knölar får blomkålsliknande utväxter och potatisen blir oätlig.
Bekämpning av potatiskräfta
Ett enkelt sätt att bekämpa sjukdomen är att odla en potatissort som är resistent mot potatiskräfta eller att inte odla potatis alls. En resistent potatissort är en sort som inte blir sjuk av potatiskräfta. För att bekämpa sjukdomen får därför endast odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet. En lista över ett antal potatissorter resistenta mot ras 1 finns 
här.
 
Hur undviker man att sprida potatiskräfta?
För att undvika smittspridning är det viktigt att se till att jord från smittad mark inte följer med redskap, maskiner och dylikt till platser som är fria från smitta. Var därför noga med att alltid tvätta redskap rena från jord innan de används på en annan fastighet. Andra smittvägar kan vara genom bärplantor och blommor som växer i smittad jord, avyttra därför inte till exempel hallon- eller jordgubbsplantor till grannen. Sjukdomen kan även spridas om man använder smittade potatisknölar som utsäde eller genom kompost där man lagt smittade potatisknölar. Ta som regel att aldrig använda matpotatis som utsäde, använd istället kontrollerat och certifierat utsäde som säljs i handeln.